Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť BizNet s.r.o., Jilemnického 532/2, 91101 Trenčín, IČO: 47796499 pre ďalej uvedené účely spracúvania v súlade so zákonom č.18/2018 Zz. o ochrane osobných údajov (ďalej „Zákon“) v znení neskorších predpisov a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) v rozsahu nevyhnutnom k dosiahnutiu stanoveného účelu po nevyhnutnú dobu vymedzenú podmienkami spracúvania alebo podľa právnych predpisov.

Vaše osobné údaje zhromažďujeme za účelom poskytovania služieb v oblasti IT (informačné technológie). Základné identifikačné údaje (meno, priezvisko, adresa, e-mailová adresa, telefónne čislo) sú nevyhnutné pre Vašu identifikáciu ako zákazníka, ku komunikácii s Vami a k vystaveniu potrebných zmluvných a daňových dokladov. Ďaľšie technické informácie (vrátane IP adries) sú nevyhnutné pre spoľahlivé zabezpečenie našich IT služieb. Všetky u nás spracúvané a uchovávané dáta sú chránené vysokou mierou zabezpečenia v zmysle štandardov GDPR (šifrovanie prenášaných dát, ochrana siete firewallom, prístupy na servery zabezpečené prihlasovaním kryptografickým kľúčom, fyzické zabezpečenie priestorov vrátane ich monitorovania a pod.).

Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že Vaše osobné údaje neposkytuje tretej strane s výnimkou zákonných povinností vyplývajúcich z platných zákonov SR. Vaše osobné údaje nepoužívame na automatizované spracúvanie. Za účelom zlepšovania našich služieb používame na spracúvanie anonymizované a pseudonymizované údaje.

Vaše osobné údaje budú v súlade so zákonom prísne zabezpečené a použité iba pri komunikácii medzi prevádzkovateľom a Vami. V prípade použitia kontaktov na našej webovej stránke nám dávate automaticky súhlas k tomu, aby sme Vaše osobné údaje v súlade so zákonom spracúvali a používali ich ku komunikácii s Vami. Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať e-mailom na adrese biznet@biznet.sk. Na žiadosť zákazníka budú osobné údaje z databázy zákazníkov vymazané a spoločnosť BizNet s.r.o. ich nebude ďalej spracúvať s výnimkou údajov potrebných k zabezpečeniu zákonných povinností vyplývajúcich z platných zákonov SR.

Vaše práva ako dotknutej osoby v súlade so zákonom sú:

 • Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Informácie podľa § 21 ods. 1 a 2 zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon 18/2018“) je prevádzkovateľ povinný poskytnúť dotknutej osobe spôsobom podľa jej požiadavky.
 • Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.
 • Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, ak účel ich spracúvania skončil alebo je splnená niektorá z podmienok v § 23 ods. 2 zákona 18/2018 alebo ak je spracúvanie potrebné kvôli dôvodom v § 23 ods. 4 zákona 18/2018.
 • Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak ide o prípady podľa § 24 ods. 1 zákona 18/2018.
 • Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané podľa § 13 ods. 1 písm. e) alebo písm. f) vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.
 • Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak sa osobné údaje spracúvajú podľa § 13 ods. 1 písm. a), § 16 ods. 2 písm. a) alebo § 13 ods. 1 písm. b) zákona 18/2018 a spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.
 • Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona 18/2018 na Úrad na ochranu osobných údajov, ak je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených zákonom 18/2018.

Cookies

 1. Webové stránky využívajú mechanizmus "cookies", aby ich lepšie prispôsobili potrebám našich užívateľov. Súbory cookies sú malé súbory uložené na koncovom zariadení používateľa, ktoré sa používajú na identifikáciu prehliadača používateľa pri používaní webových stránok.
 2. Naše webové stránky používajú cookies tretích strán pre nástroje Google Analytics na analýzu návštev webových stránok.
 3. Používateľ môže kedykoľvek v prehliadači zablokovať súbory cookie.
 4. Každý z webových prehliadačov dostupných na trhu má schopnosť spravovať cookies, preto, ak sa používateľ rozhodne vypnúť používanie "cookies", mal by sa najprv oboznámiť so spôsobom správy súborov "cookie" umiestnených v prehliadači, ktorý používa.

Kontaktujte nás

Jilemnického 532/2
911 01 Trenčín
E-mail: biznet@biznet.sk
Tel: +421 902 120 903(c) BizNet s.r.o. 2014